Montessori miniškola

Deti vedieme k samostatnosti a zodpovednosti. Dieťa sa učí na základe svojich skúseností, ktoré preciťuje všetkými zmyslami. Dospelý nezasahuje do jeho činnosti, poskytuje mu iba láskavý prístup a dostatok času, aby dieťa mohlo činnosť vykonávať dovtedy, kým neuspokojí svoje potreby. Dieťa má tak dostatok priestoru, aby mohlo všetko dôkladne pochopiť a rozvinúť svoj potenciál.

Rešpektovanie potrieb dieťaťa- pozorovanie: “Čo potrebuje toto dieťa v tejto chvíli?“ My vieme, že  každé dieťa je hnané vlastným motorom a chce samé všetko zistiť, spoznať, vidieť a naučiť sa. Preto u nás dospelý zasahuje iba v prípade, ak ho o to dieťa požiada / alebo je v ohrození. Po rokoch pozorovania a pokusov Maria Montessori vypracovala celý pedagogický systém založený na spontánnej a nezávislej aktivite dieťaťa, ktorá je vyvolaná jeho záujmom o konkrétnu činnosť.

Základom je Pripravené prostredie. Je to prostredie upravené potrebám dieťaťa. Pomôcky a aktivity sú pekne uložené v dostupných otvorených policiach. Na všetko, čo deti používajú, musia dotiahnuť a tým sa zabezpečí čo najmenšia nezávislosť na dospelej osobe. Deti majú prirodzené sklony k zdokonaľovaniu svojich schopností prostredníctvom činnosti s predmetmi, ktoré nachádzajú vo svojom bezprostrednom okolí a sú nimi silno priťahované. V prostredí, ktoré nekladie prekážky prirodzeným potrebám, prejavuje svoje prirodzené vlastnosti ako spontánny záujem o činnosť, poriadkumilovnosť, sústredenosť, snahu o dokonalosť prostredníctvom opakovania cvičení a sebaovládanie.

Pracujeme s  Montessori materiálom. Mária Montessori si všimla , že deti boli najspokojnejšie , keď sa mohli sústrediť na úlohy, ktoré im umožňovali byť nezávislými. Po ukončení práce boli oddýchnuté, šťastné, vnútorne spokojné a plné energie. Dieťa sa spontánne, na základe vnútorných pocitu rozhoduje pre činnosť, ktorej sa bude venovať. Slobodne zvolená činnosť zamestná jeho ruky a rozvíja jeho myseľ. Zlepšuje sa koordinácia pohybov, zjemňuje sa hrubá a jemná motorika, prehlbuje sa schopnosť sústredenia. Dieťa zažíva úspech, ktorý ho motivuje k ďalšej činnosti. Spokojné dieťa spontánne vyvíja vnútornú disciplínu. Ruka je nástrojom ducha. Práca rúk umožňuje dieťaťu sústrediť sa na činnosť, prostredníctvom ktorej poznáva veci, chápe javy a rozvíja myslenie a reč.

Rozvíjame osobnosť dieťaťa. Keďže tradičný spôsob vzdelávania naplní dieťa na krátku dobu informáciami, ale nerozvíja jeho osobnosť. Dieťa sa potrebuje a chce učiť, nie byť učené. Učenie sa je prostriedkom vnútorného vývoja, ktorý za dieťa nikto neurobí. Výsledkom učebného procesu má byť nie chodiaca encyklopédia, nie poslušné dieťa alebo apatický žiak, ktorý sa učí, pretože je to žiaduce, ani cynický rebelant, ktorý má averziu voči akémukoľvek vzdelávaniu, ale po všetkých stránkach rozvinutá, samostatne uvažujúca a konajúca osobnosť s veľkou sebaúctou a spontánnym záujmom o poznávanie a činnosť. Dieťa sa môže plne rozvinúť iba v slobodnej činnosti, ktorá mu dáva zmysel, ktorú robí s radosťou, ktorá ho rozvíja, čo sa stáva hnacím motorom jeho ďalšej činnosti. Nepochopenie tejto myšlienky vedie k obrovskému mrhaniu potenciálom detí.Tradičná škôlka a škola pripravuje väčšinu detí o radosť z učenia a práce a vedie ich k negatívnej skúsenosti, že je to nepríjemná povinnosť. Učí ich podvádzať, pretože dieťa intuitívne cíti, že učiteľa nezaujíma jeho rozvoj ale miera jeho poslušnosti a ochoty plniť si pamäť (z jeho hľadiska často nezmyselnými) informáciami v určenom rozsahu a čase.

Naučíme dieťa počúvať svoj vnútorný hlas, ktorý ho vedie počas celého života. Tak teraz sa potrebujem naučiť toto a teraz ma ešte zaujíma ako sa robí toto a tým sa dieťa samo učí a spoznáva a chce vedieť viac a zbožňuje učenie nových vecí, ktoré ho zdokonaľujú, aby vyrástlo v dospelého človeka, ktorý vie čo chce v živote dosiahnuť, pozná svoje ciele a aj hranice. Takto cíti čo je správne a čo nie, vyskúša si mnoho vecí aj na vlastnej koži, pretože sa nebojí je odvážne, ale aj zvažuje veci ktoré chce urobiť a, ktoré zas nie. Takto sa stáva pokojnejším a aj múdrejším, ale vie sa tešiť z pre nás obyčajných vecí ale pre nich veľmi VEĽKÝCH VECÍ.

Program Miniškoličky je určený pre všetky deti od 2 rokov, ktoré navštevovali montessori herne minimálne 3 mesiace. Miniškolička prebieha v doobedných hodinách od 9:00 do 11:30hod v priestoroch Dúhového ateliéru, v malej skupine max 6 detí. Program majú na starosti kvalifikované montessori  lektorky.  V cene je zahrnuté: desiata, pitný režim, materiál,pedagogický dozor.

Pre deti od 2 rokov.

Cena 15,-€ 1 deň